Vijeće građana Rijeke na petom susretu na preporukama za unaprjeđenje mjesne samouprave u Rijeci i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice

Vijeće građana Rijeke prvi je projekt takve vrste u Hrvatskoj u sklopu kojeg, tijekom sedam susreta od 3. studenoga do 7. prosinca, 34 nasumično odabranih građanki i građana Rijeke raspravlja i izrađuje preporuke za kvalitetniji rad mjesnih odbora i povećanje aktivnog građanstva na kvartovskoj razini u Rijeci.

Nakon što su tijekom prva tri susreta članovi vijeća građana učili o mjesnoj samoupravi i različitim oblicima građanskog sudjelovanja, četvrti susret predstavljao je dio faze konzultacija s relevantnim dionicima i širom javnosti, dok peti susret predstavlja početak procesa raspravljanja i odlučivanja, kako bi cijeli proces završio izradom zajedničkih preporuka.

Članovi Vijeća građana Rijeke ideje za svoje preporuke dobili su kako iz posebno pripremljenih upitnika i anketa koje su ispunjavali članovi vijeća mjesnih odbora, tajnici mjesnih odbora, udruge i građanske inicijative koje se prvenstveno bave aktivizmom u riječkim kvartovima, te službenici gradske uprave, ali i kroz jučerašnji susret s njihovim predstavnicima, kao ključnim dionicima u radu mjesnih odbora i na području uključivanja građana. Također, provedena je i e-Konzultacija u koju su imali priliku uključiti se svi Riječani, ali i drugi zainteresirani.

Na temelju svih do sada prikupljenih mišljenja, Vijeće građana Rijeke danas je započelo s izradom preporuka. Radom u malim grupama, članovi Vijeća nastojali su dati preporuke za provođenje mjera u pet područja:

  • Kako povećati razinu informiranosti i interesa građana o mjesnoj samoupravi i mogućnostima uključivanja u razvoj lokalne zajednice;
  • Kako unaprijediti/povećati znanja i vještine svih relevantnih aktera (članova vijeća mjesnih odbora, tajnika mjesnih, građana, gradskih službenika, udruga) u sustavu mjesne samouprave i na koje teme;
  • Na koje se sve načine može povećati uključivanje i sudjelovanje građana u mjesnim odborima i aktivnostima za razvoj lokalne zajednice?
  • Na koje se sve načine može povećati sudjelovanje građana u procesima odlučivanja u mjesnim odborima i lokalnoj zajednici?
  • Kako povećati učinkovitost u zadovoljavanju potreba građana i rješavanja problema u sustavu mjesne samouprave?

Po završetku rada Vijeća građana Rijeke, usvojeni prijedlozi i preporuke bit će objavljeni na gradskim internetskim stranicama te upućeni svim relevantnim akterima u Gradu Rijeci na uvid i komentiranje. Detaljan odgovor i mišljenje Gradonačelnika Grada Rijeke o prijedlozima i preporukama bit će upućen svim članovima Vijeća građana Rijeke.

Tekst i fotografije: Smiljana Radović Lagator