Ivan Cerovac je napisao a GONG objavio rad o vijećima građana i drugim modelima delibarativne i participativne demokracije: „Osnaživanje demokracije: Utjecaj javnosti u malom na moralne i epistemičke kvalitete demokratskih procesa“

Javnosti u malom jedna su od aktualnijih tema u suvremenoj demokratskoj teoriji. Suočeni s krizom tradicionalne predstavničke demokracije, stručnjaci se sve više okreću istraživanju potencijala raznih demokratskih inovacija. Ovaj rad nastoji pobliže objasniti što su javnosti u malom, ali još bitnije, nastoji i argumentirano analizirati zašto nam ove demokratske inovacije mogu koristiti u unapređenju demokratskih procesa odlučivanja i u zaštiti njihove legitimnosti.