Objavljena dva izvještaja o projektu „Vijeće građana Rijeke“

Udruga za razvoj civilnog društva SMART pripremila je i objavila dva izvještaja o projektu „Vijeće građana Rijeke”. U Izvještaju o pripremi i provedbi pilot projekta „Vijeće građana Rijeke“ ukratko je prikazan cjelokupni proces uspostavljanja i rada prvog vijeća građana u Rijeci i Hrvatskoj dok je u Izvještaju o uključivanju građanki i građana Rijeke u rad […]

U Muzeju moderne i suvremene  umjetnosti održana je konferencija „Vijeće građana Rijeke: Više participacije – Više demokracije“

Jučer je u Muzeju moderne i suvremene  umjetnosti u RIjeci održana konferencija „Vijeće građana Rijeke: Više participacije – Više demokracije“. Tijekom konferencije predstavljen je proces uspostavljanja i rada prvog vijeća građana u Hrvatskoj te postignuti rezultati i naučene lekcije pilot-projekta „Vijeće građana Rijeke“. Također, konferencija je osigurala prostor za razmatranje i utvrđivanje prilika te izazova […]

Glavni ciljevi i izazovi pripreme i provedbe vijeća građana: kako identificirati i oblikovati temu vijećanja i koga uključiti?

Vijeća građana nastala su kao odgovor na krize demokracije, slijedeći ideje i vrijednosti deliberativnog pristupa demokraciji. Ovaj pristup temelji se na tezi da samo kvalitetnijim uključivanjem građana u procese političkog odlučivanja možemo izaći iz krize demokracije koju čine nedovoljna zainteresiranost, nedovoljna i neadekvatna informiranost te nedovoljno sudjelovanje građana u formuliranju političkih odluka, a samim time i nedovoljan legitimitet donesenih odluka.

Vijeće građana Irske – Model za nadopunu i poboljšanje predstavničke demokracije

Krajem listopada prošle godine, vijeće građana u Irskoj svom je parlamentu (Oireachtas) uručilo 36 preporuka za zakonodavne, političke i operativne promjene potrebne za smanjenje štetnih učinaka nedopuštenih droga na pojedince, obitelji, zajednice i šire irsko društvo. Bio je to četvrti put da je irski parlament posegnuo za ovim demokratskim alatom.

Ivan Cerovac je napisao a GONG objavio rad o vijećima građana i drugim modelima delibarativne i participativne demokracije: „Osnaživanje demokracije: Utjecaj javnosti u malom na moralne i epistemičke kvalitete demokratskih procesa“

Javnosti u malom jedna su od aktualnijih tema u suvremenoj demokratskoj teoriji. Suočeni s krizom tradicionalne predstavničke demokracije, stručnjaci se sve više okreću istraživanju potencijala raznih demokratskih inovacija. Ovaj rad nastoji pobliže objasniti što su javnosti u malom, ali još bitnije, nastoji i argumentirano analizirati zašto nam ove demokratske inovacije mogu koristiti u unapređenju demokratskih procesa odlučivanja i u zaštiti njihove legitimnosti.

Novi trendovi i prakse u području deliberativne demokracije na razini Europske unije

Pokretanje nove generacije europskih građanskih panela u prosincu 2022. godine i dovršetak prva tri pilot panela tijekom 2023. godine označili su jedan od najvažnijih iskoraka u razvoju deliberativne demokracije na razini Europske unije proteklih godina. Riječ je o dosad možda najkonkretnijem rezultatu rada dvogodišnje Konferencije o budućnosti Europske unije okončane u svibnju 2022., a koja je imala za cilj dati novi zamah u demokratizaciji procesa kreiranja europskih politika. Godinu dana nakon pokretanja panela, sumiraju se rezultati održanih rasprava, ali i otvaraju brojna pitanja i dileme oko budućeg funkcioniranja ovog inovativnog formata uključivanja građana u procesima kreiranja europskih politika.

Beogradska organizacija Ministarstvo prostora o participativnim praksama u urbanističkom planiranju: Danas nam se kao javni interes predstavlja punjenje budžeta

Oblikovanje prostora u kojem živimo tema je koja linearno pogađa sve stanovnike tog prostora – određuje način kretanja prostorom, sigurnost, opće i poslovne prakse (pa time i ekonomske prilike), utječe na demografsku sliku određenog lokaliteta, na zdravlje, na generalnu dostupnost prostora javnosti, i na niz drugih pitanja od javnog (i privatnog) značaja. Ipak, u Hrvatskoj građani imaju mali, ako ikakav utjecaj na urbani razvoj. Omogućeno nam je tek sudjelovanje u javnim raspravama o prostornim planovima – upućivanjem primjedbi na već gotov plan – koji većina nestručne javnosti nema znanja ili vremena iščitati i na njega odgovoriti vlastitim prijedlogom ili primjedbom.