Objavljena dva izvještaja o projektu „Vijeće građana Rijeke“

Udruga za razvoj civilnog društva SMART pripremila je i objavila dva izvještaja o projektu „Vijeće građana Rijeke”. U Izvještaju o pripremi i provedbi pilot projekta „Vijeće građana Rijeke“ ukratko je prikazan cjelokupni proces uspostavljanja i rada prvog vijeća građana u Rijeci i Hrvatskoj dok je u Izvještaju o uključivanju građanki i građana Rijeke u rad Vijeća građana detaljno prikazan taj dio procesa ovoga projekta. Izvještaji obuhvaćaju i sve radne materijale i druge dokumente koji su nastali tijekom provedbe projekta koji se slobodno mogu dijeliti, koristiti, mijenjati i nadograđivati. Izvještaji i svi prilozi dostupni su ovdje.

Vijeća građana Rijeke je neformalno tijelo u čiji rad je bilo uključeno 33 nasumično odabranih građanki i građana, različite dobi, spola i mjesta stanovanja, koji su predstavljali Rijeku „u malom“. VGR je uspostavljeno na prijedlog gradonačelnika Grada Rijeke kako bi odgovorilo na pitanje: „Kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice?“. Prvi izvještaj o radu koji obuhvaća kratak opis procesa rada Vijeća, pismo članova i članica Vijeća gradonačelniku Rijeke te svih 90 preporuka Vijeća o tome kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice dostupan je na hrvatskom i engleskom jeziku.